Crossref Citations

1. Research on the Necessity of AIDS Intervention for College Students Based on Cognitive Behavioral Therapy
Lingxue Chen, Xiaochen Xiang, Fei Yao, Yuting Wan, Junjie Qin, Jiaqi Guo, Jiadun Wang, Wei Zhang, Yin Li, Qiang Wang
Current HIV Research  vol: 20  issue: 6  first page: 430  year: 2022  
doi: 10.2174/1570162X20666220822111050