Crossref Citations

1. Dynamic assessment of community resilience in China: empirical surveys from three provinces
Cunling Yan, Xiaoyu Liu, Ning Zhang, Ying Liu, Bingjie Wang, Caihong Sun, Yunli Tang, Yue Qi, Bingyan Yu, Luhao Zhang, Ning Ning
Frontiers in Public Health  vol: 12  year: 2024  
doi: 10.3389/fpubh.2024.1378723