Crossref Citations

1. Global, Regional, and National Estimates of Nutritional Deficiency Burden among Reproductive Women from 2010 to 2019
Shengchao Jiang, Jingjing Liu, Xinye Qi, Rizhen Wang, Xing Wang, Kexin Wang, Qiao Xu, Peiwen Chen, Nan Meng, Qunhong Wu, Linghan Shan
Nutrients  vol: 14  issue: 4  first page: 832  year: 2022  
doi: 10.3390/nu14040832